Stichting Historisch Charlois

Financiële documenten

Onderstaande documenten (klik om te openen in pdf) bevatten onze financiële gegevens tot en met 2014 alsmede het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2015. Tevens vindt u hier het actuele beleidsplan, zijnde de begroting 2016 en begroting 2017.

Begroting 2017
Begroting 2016
Jaarverslag en -rekening 2015
Financiele gegevens 2014
Financiele gegevens 2010 t/m 2013

Beloningsbeleid

Alle functies binnen onze organisatie worden door vrijwilligers bekleed. Zij ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden bij de Stichting Historisch Charlois. Wel kunnen kosten, die gemaakt zijn in het kader van de uit te voeren werkzaamheden, gedeclareerd worden met overleg van betaalbewijzen. Gereden 'zakelijke' kilometers worden vergoed tegen een bedrag van € 0,19 per kilometer.

Bezoldiging topfunctionarissen

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) moet in de jaarrekening verslag gedaan worden van de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen en van eenieder van wie de bezoldiging van zijn functie of functies de maximale bezoldiging te boven is gegaan. De maximale bezoldiging bestaat uit € 187.340 aan beloning, vermeerderd met de sociale verzekeringspremies, € 8.069 wegens belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en € 33.190 wegens de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn.

Stichting Historisch Charlois ontvangt een gemeentelijke subsidie waardoor zij ook de meldingsplicht heeft op grond van de WNT. Bij onze organisatie worden geen bezoldigingen hoger dan het maximum, genoemd in de WNT, uitgekeerd en er zijn geen topfunctionarissen aangewezen.

Meer informatie?

Indien u meer informatie wilt over de financiën van onze stichting, neem dan contact op met de penningmeester via e-mail:
penningmeester@historisch-charlois.nl of telefoon 010-480 66 18.


Afbeelding voor de layout

Afbeelding voor de layout
Facebook icoon
Afbeelding voor de layout
Witte lijn
Contact
Afbeelding voor de layout
Afbeelding voor de layout
Adres:
Wolphaertsbocht 105
3082 AG Rotterdam

Bankrekening:
NL 72 INGB 0651 6424 93

Telefoon:
010-480 66 18

E-mail:
info@historisch-charlois.nl

Openingstijden:
zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur
(op feestdagen gesloten)
Afbeelding voor de layout
Witte lijn
Afbeelding voor de layout